വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് പിക്കറ്റിംഗ്


2014 സെപ്റ്റബര്‍ 20 ന് പിക്കറ്റിഗിന് എത്തുന്ന അധ്യാപകര്‍ കൊല്ല ഗവ. ഠൗണ്‍.യു.പി.എസില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കണം .