വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് പിക്കറ്റിംഗ്


കെ.എസ്.ടി.എ യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അധ്യാപകര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 20 ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകള്‍ പിക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു.